Phiên bản kỷ niệm 50 năm

Vespa Primavera - nửa thể kỷ định hình biểu tượng toàn cầu